GAPLC 2014

German Aquatic Plants Layout Contest (GAPLC) năm 2014 đã nhận được 83 bài thi ở thể loại hồ nano, 201 bài thi thể loại hồ tiêu chuẩn và 24 bài tham gia thể loại wabi-kusa. Đây cũng là năm cuối cùng trước khi cuộc thi được đổi tên thành EAPLC (European Aquatic Plants Layout Contest) năm 2015. Bouaqua xin được giới thiệu với các bạn một số hồ dự thi.

GAPLC 2014

Hồ tiêu chuẩn

Hạng 06 - The secret land - 90x40x45 cm

Hạng 06 – The secret land – 90x40x45 cm

Hạng 10 - Evening flowers - 125x40x55 cm

Hạng 10 – Evening flowers – 125x40x55 cm

Hạng 13 - Reviure - 150x50x50 cm

Hạng 13 – Reviure – 150x50x50 cm

Hạng 14 - Hidden springs - 120x45x60 cm

Hạng 14 – Hidden springs – 120x45x60 cm

Hạng 15 - At the end of the river - 90x45x45 cm

Hạng 15 – At the end of the river – 90x45x45 cm

Hạng 20 - Little neon mountains - 120x40x45 cm

Hạng 20 – Little neon mountains – 120x40x45 cm

Hạng 47 - Whispering woods - 90x45x45 cm

Hạng 47 – Whispering woods – 90x45x45 cm

Hạng 49 - Stream of Tranquility - 60x36x50 cm

Hạng 49 – Stream of Tranquility – 60x36x50 cm

Hạng 50 - Darkroot Garden - 120x45x45 cm

Hạng 50 – Darkroot Garden – 120x45x45 cm

Hạng 54 - Cliff of Spirits - 60x30x30 cm

Hạng 54 – Cliff of Spirits – 60x30x30 cm

Hạng 55 - Broken - 90x43x43 cm

Hạng 55 – Broken – 90x43x43 cm

Hạng 57 - Home of angels - 120x50x60 cm

Hạng 57 – Home of angels – 120x50x60 cm

Hạng 58 - Old tree stump - 105x45x49 cm

Hạng 58 – Old tree stump – 105x45x49 cm

Hạng 62 - Mound in a tank - 80x45x35 cm

Hạng 62 – Mound in a tank – 80x45x35 cm

Hạng 64 - RIft Valley - 90x45x45 cm

Hạng 64 – RIft Valley – 90x45x45 cm

Hạng 66 - Hidden refuge - 55x50x55 cm

Hạng 66 – Hidden refuge – 55x50x55 cm

Hạng 74 - Jotunheim - 60x30x30 cm

Hạng 74 – Jotunheim – 60x30x30 cm

Hạng 87 - A quiet morning on the lake - 120x45x45 cm

Hạng 87 – A quiet morning on the lake – 120x45x45 cm

Hạng 91 - Peisaj - 100x50x41 cm

Hạng 91 – Peisaj – 100x50x41 cm

Hạng 131 - Forested Wetland - 90x45x45 cm

Hạng 131 – Forested Wetland – 90x45x45 cm

Hạng 143 - Coastside - 60x36x30 cm

Hạng 143 – Coastside – 60x36x30 cm

Hạng 147 - Old mountain house - 75x30x35 cm

Hạng 147 – Old mountain house – 75x30x35 cm

Hạng 154 - The Lost Cave - 90x45x60 cm

Hạng 154 – The Lost Cave – 90x45x60 cm

Hạng 160 - Shrimp Garden - 40x30x30 cm

Hạng 160 – Shrimp Garden – 40x30x30 cm

Hạng 161 - The River - 100x50x50 cm

Hạng 161 – The River – 100x50x50 cm

Hạng 171 - Seven Deadly Sins - 110x55x45 cm

Hạng 171 – Seven Deadly Sins – 110x55x45 cm

Hồ nano

Hạng 13 - Crossing Plain - 44x32x28 cm

Hạng 13 – Crossing Plain – 44x32x28 cm

Hạng 15 - Old Rocks x 36x26x22 cm

Hạng 15 – Old Rocks x 36x26x22 cm

Hạng 20 - Recomeço Infinito - 36x26x22 cm

Hạng 20 – Recomeço Infinito – 36x26x22 cm

Hạng 22 - Drops of light in the forest - 45x30x24 cm

Hạng 22 – Drops of light in the forest – 45x30x24 cm

Hạng 42 - And yet ... - 25x30x25 cm

Hạng 42 – And yet … – 25x30x25 cm

Wabi-kusa

Hạng 02 - Work bowl - 30x050x30 cm

Hạng 02 – Work bowl – 30x050x30 cm

Hạng 05 - N/A - 30x30x30 cm

Hạng 05 – N/A – 30x30x30 cm

Hạng 07 - Vaina de Algarrobo - 20x07x20 cm

Hạng 07 – Vaina de Algarrobo – 20x07x20 cm

Hạng 11 - Easy Grow

Hạng 11 – Easy Grow

Nguồn
http://aquaa3.com.br/…
http://www.eaplc.com/

Đánh giá bài viết