Lựa chọn cây trồng để cân đối dinh dưỡng trong bể thủy sinh

Dinh dưỡng là nền tảng không thể thiếu cho cây trồng thủy sinh, bao gồm cả những loài không mong muốn (rêu hại). Việc cân đối dinh dưỡng là nhiệm vụ của người chơi.