Phạm Thành Văn – Hồ cây nền trơ số 2

Mình xin nhấn mạnh là hồ mình không có gì là khó chăm hay cao xa gì. Mình làm được thì anh em mới chơi cũng sẽ làm được. Bí quyết là anh em chơi nhiều đèn thì phải châm ĐỦ hoặc DƯ dinh dưỡng