Chơi thủy sinh dễ hay khó?

Thủy sinh nó là một thú chơi, ấy nên bouaqua xin phép dùng cụm từ “chơi thủy sinh” trong bài viết này.