The Unknown Valley

Hồ đạt hạng 577 IAPLC 2011 của thành viên stuworrall, diễn đàn ukaps.org.
Kích thước: 90 x 45 x 45
Ánh sáng: ADA Solar 1 – 150w NA Green
Nền: ADA Nile Sand + ADA Amazonia
Đá: Black Lava

Danh sách cây
1. Ferns (Dương xỉ)
2. Tennelus (Cỏ đỏ)
3. Hairgrass (Ngưu mao chiên cao)
4. Fissidens (Loại rêu không tán)
5. Mosses (Loại rêu có tán)

Nguồn: http://ukaps.org/…

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *